SAS VA Edit Umask

SAS VA Edit Umask เนื่องจากพบปัญหาการ upload data source ผ่าน SAS VisualAnalytics เเล้ว SAS ทำการสร้าง SAS Data set บนเครื่อง Server เป็น 644 ทำไห้คนอื่นใม่มีสิทธิ์ replace data source ของคนอื่นได้(กรณีทำงานเป็นทีม ใครในทีมก็สามารถอัฟเดรต data source ได้) จะต้องทำการแก้ไข Umask file บน SAS ขั้นตอนดังนี้ go to path …/sashome/SASFoundation/9.4/bin open file sasenv_local find umask change umask 022 to umask002 and saved. do not restart!,…