How to set unix umask

การเซ็ต Umask บน Unix เพื่อจัดการ การเข้าถึงไฟลล์หรือโฟล์เดอร์บนเครื่อง server

ตัวอย่าง ถ้าต้องการเซ็ต permission floder 755 จะต้องเซ็ต Umask 022 สามารถคำนวนได้ดังนี้

Full permission: 777

Floder permission need: 755

Umask: 777-755= 022

Files permission: 755-111= 644

***Files permission -111 of permission floder

 

 

 

Like

workdiary has written 200 articles